روغن هوفاریقون با خلوص 100%

توضیحات

هوفاريقون

Hypericon perforatum Hypericon :(Heuf rqچ‏n)

(ذ: هوفاريقون‏، اوفاريقون، هزار چشم، واژه دارويى به زبان رومى است كه حبى سرخ به رنگ سماق بغدادى كه به تازى «رمان الانهار» گويند براى عرق النساء خوب و روان‏كننده‏ى پيشآب و خون ماهانه است (تحفه حكيم))

تيره بيست و يكم هزارچشمان- هوفاريقون‏HYPERICINEAE

بعضى از گلهاى اين تيره مصارف داروئى و بسيارى مصارف زينتى دارند.

ميوه گوشت‏دار- گلبرگها و كاسبرگهاى بيك اندازه- برگها بزرگ اقلا 5 سانتيمتر پهنا پرچمها پنج گروه اندروسموم‏Androseum (اول)

ميوه خشك- گلبرگها درازتر از كاسبرگها- برگها كوچكتر از 5 سانتيمتر پهنا. 2

گلها با فلسهاى ريز رنگين در داخل جام- پهنا و درازى برگها مساوى- پشمالو.

الودس‏Elodes (دوم)

گلها بى‏فلس- برگها مودار هوفاريقون‏Hypericum (سوم)

هزارچشم‏HYPERICUM

1* ساقه خوابيده نازك- گل‏ريز- رگبرگ وسط برگ برجسته- كاسبرگها داراى غده‏هاى سياه- 1. 2 دس هزارچشم خوابيده‏H .Humifusum .

ساقه راست 2

2 غده‏هاى كاسبرگ در كنار- ساقه گرد 3

كاسبرگ بى‏غده- ساقه گوشه‏دار 5

 

3 كاسبرگها تيز با مژه‏هاى غده‏اى چسبناك 4

* كاسبرگها با غده‏هاى بى‏مژه- برگها بى‏غده سياه بغل‏گير ساقه- گلها داراى رگه قرمز- 3. 8 دس هزارچشم زيباH .Pulchrum

(تابستان- پايا)

4 ساقه بى‏مو- برگها بى‏دم- بغل‏گير ساقه- رگها برجسته- 4. 8 دس.

هزارچشم كوهى‏H .Montanum

(جنگل- تابستان- پايا)

ساقه مودار- دمبرگها كوتاه هزارچشم پشمالوH .Perforatum .

(جنگل‏ها- باغ‏ها- تابستان- پايا)

5* ساقه داراى دو خط برجسته- برگها داراى غده‏هاى نيمه شفاف- مانند اينكه سوراخ زياد دارد- پرچمها كوتاهتر از گلبرگ- 3. 8 دس.

هزارچشم سوراخ‏H .Perforatum

(جنگلها- دامنه‏ ها- تابستان- دائمى)

ساقه داراى چهار خط برجسته 6

گلبرگها داراى غده‏هاى سياه- پرچمها باندازه گلبرگها- 3. 9 دس.

هزارچشم چهارگوش‏H .Quadrangulum .

(جنگلها- تابستان- پايا)

 

غده‏هاى گلبرگها فقط در كنار- پرچمها نصف گلبرگها- 3. 9 دس.

هزارچشم چاربال‏H .Tetrapterum .

(جنگلهاى مرطوب- تابستان- پايا)

يادآورى- هزارچشم يا هوفاريقون‏ يا گل راعى داراى ماده‏اى قابض است كه در پزشكى براى خشك كردن بكار مى‏رود.

تركيب شيميايى:

 

سرشاخه گلدار اين گياه داراى اسانس و تاننى شبيه تان چاى است. مقدار تانن‏

آن نيز در نمونه‏ هاى مختلف ممكن است تا 40/ 12 درصد برسد. به علاوه داراى هتروزيدى به نام هيپرين و ماده قرمز رنگى به نام هيپريسين‏ است. هيدرين، ماده‏اى است به رنگ زرد روشن كه از گلبرگ‏هاى گياه به دست مى‏آيد و اگر تحت اثر اسيدهاى رقيق قرار گيرد، هيدروليزه شده، كوئرستين‏ از آن نتيجه مى‏شود.

چاى كوهى

 

يا در كتب طب سنتى «هوفاريقون‏» گياهى است چند ساله علفى با رگهاى متقابل بيضى كمى دراز، اين گياه اسانس روغنى فرّار و در حدود 5/ 0- 7/ 0 درصد حاوى يك نوع گلوكوزيد به نام هايپرين است.

از شيره آن در اروپا به عنوان مؤثرترين دارو براى التيام زخمها، سوختگيها و ماليدن به محلهايى از بدن كه پوست آن كنده شده است استفاده مى‏كنند. در هند، اين گياه به عنوان قابض، ضد كرم معده و روده، قاعده‏آور، مدر و محلل استفاده مى‏شود. از نظر خواص محلل و خشك كننده است و گرفتگيها را باز مى‏كند، خوردن آن براى كزاز و باز كردن گرفتگيهاى معده و كبد و ازدياد ترشح ادرار نافع است و قاعده‏آور و مسهل صفرا مى‏باشد.

براى رفع درد ناحيه سرين و همچنين براى سياتيك و نقرس مفيد است. دم‏كرده آن براى ميگرن و سردردهاى عصبى و تاخير در عادت ماهيانه زنان، روغن آن براى رفع تشنج، ضد عفونى كننده زخمها، در استعمال خارجى جراحتها و ورمها براى تسكين درد روماتيسم، چاى كوهى براى درمان ايدز، اثر ضد ويروسهاى مشابه‏HIV يعنى ويروس ايدز دارد. براى درمان زخمها ماده شيميايى هايپريسين و ساير مواد آنتى‏بيوتيك موجود در اسانس روغنى قرمز رنگ گياه ممكن است تحريك و تقويت سيستم دفاعى بدن افزايش داده و براى كاهش التهاب زخمها كمك بسيار مؤثرى مى‏كند.[1]

[1] – معارف گياهى، ج 5، ص 282.

هنوز دیدگاهی داده نشده است

تنها مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند می توانید وارد شوید.